zondag 11 mei 2014

CAT-scan van de CAO

Renovatie en innovatie werktijd regelingen in CAO 's.

 Elke CAO bevat een set van afspraken waarin de werktijden worden geregeld. Veelal betreft het afspraken over:
- definities van bijvoorbeeld overwerk of ploegendienst.
- inhoudelijke afspraken over de grenzen waarbinnen roosters en werktijden zich moeten bewegen.
- toeslagen voor het werken op onregelmatige tijdstippen of in ploegendienst.
- rechten van het individu bij verandering van werktijden, bijvoorbeeld de afbouw bij de overschakeling van ploegendienst naar dagdienst of geen verplichting tot overwerk vanaf 55 jaar.

De afspraken over werktijden volgen de ontwikkelingsgeschiedenis van de CAO. Door de jaren heen zijn na elke onderhandelingsronde nieuwe afspraken toegevoegd. Door dit typische proces van kleilagen ontstaat het risico dat afspraken onvoldoende logisch, of niet rationeel op elkaar zijn afgestemd, met als gevolg dat CAO-afspraken de problematiek op de werkvloer rond werktijden, roosters en toeslagen onvoldoende, niet eenduidig of zelfs niet regelt.

Tegelijkertijd zien we dat CAO-afspraken over werktijden achterlopen op actuele ontwikkelingen in roosters en roostertechnieken. Er ontstaat bijvoorbeeld meer noodzaak tot flexibiliteit. Of er is een toenemende behoefte aan afstemming van de werktijd op het privéleven van werknemers, waarbij verouderde cao-bepalingen belemmerend werken. Ook de wens om duurzame inzetbaarheid van ploegendienstwerkers te verbeteren door het ontwikkelen van individuele roostermogelijkheden en werk/tijd-arrangementen, vereist een modernisering van CAO-afspraken over werktijden, roosters en toeslagen. 

Om deze problematiek voor een  CAO inzichtelijk te maken hebben Coen van Limborgh en Erwin van Zandvoord een scan-methodiek ontwikkeld die snel en duidelijk inzicht geeft op welke plekken de bestaande werktijden regeling gerenoveerd kan worden en welke innovaties voor de hand liggen.

De CAO-scan Arbeidstijden (CaT-scan) scant de CAO-artikelen over werktijden. Door middel van gesprekken met sleutelpersonen (management, vakbondsbestuurder, Kader- en OR-leden) en aan de hand van  voorbeeldteksten wordt vastgesteld op welke plekken in de CAO nadere definiëring, afstemming en aanvulling nodig zijn om te komen tot een coherente werktijdenregeling.
Tegelijkertijd wordt aan de hand van de interviews geïnventariseerd welke actuele ontwikkelingen in werktijden en roosters een plek zouden moeten krijgen in nieuwe afspraken en doet de scan vervolgens innovatievoorstellen voor de CAO.

De CAO-scan bevat de volgende werkzaamheden:
- analyse van de bestaande artikelen
- formuleren van voorbeeldteksten ter renovatie van de bestaande afspraken
- interviews met sleutelpersonen mogelijke en gewenste innovatie
- samenvatten van mogelijke innovaties en bijbehorende teksten

Erwin van Zandvoord (Team Arbeidstijden van FNV-OR consult) en Coen van Limborgh (arbeidstijden adviesbureau Syntro) werken samen als zogenaamde Keurmerkpartners van de Stichting Shift-Instituut Onregelmatig Werk, een paritaire stichting met als doel bewustwording en kennis over de gevolgen van onregelmatige werktijden en oplossingen te bevorderen. Aan het Shift-Instituut zijn middels een netwerkorganisatie Keurmerk Partners gekoppeld. De Keurmerk Partners ondersteunen bedrijven en instellingen, werkgevers en vakbonden met betaald advies vanuit de visie en aanpak van het Shift-Instituut. Adviesopdrachten worden uitgevoerd als een paritaire aanpak is geborgd. Het Stichtingsbestuur verleent het Keurmerk en ziet toe op de naleving daarvan door de partners. Adviesopdrachten worden aangenomen en uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Keurmerk Partners.

Disclaimer::
FNV Bondgenoten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. Evenmin kan FNV Bondgenoten aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.Alle informatie, voorbeelden en suggesties zijn samengesteld en geschreven met uiterste zorgvuldigheid. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie juist is.FNV Bondgenoten is aansprakelijk voor de inhoud van door bezoekers geplaatste reacties. Reacties worden enkel op risico van de schrijver geplaatst. FNV Bondgenoten kan niet instaan noch aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van reacties.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten