woensdag 6 april 2011

Brochure Vernieuwing van roosters

Het team Arbeidstijden van FNV Bondgenoten heeft een brochure gemaakt over roosters.


Voorwoord
Hoe (on)gezond zijn de ploegenroosters in uw bedrijf?
Hoe (a)sociaal zijn ze?
Hoe ligt het ziekteverzuim onder ploegenwerkers in uw bedrijf?
Wat zijn 'goede' roosters, en wat zijn 'slechte' roosters, en hoe beoordeel je dat vanuit de belangen van werknemers?
Zijn er andere, betere manieren om werkaanbod en arbeid op elkaar af te stemmen?
Hoe zit het met de zeggenschap van individuele werknemers over hun arbeidstijden?
Hebben u, uw kadergroep en de ondernemingsraad (OR) invloed op de roosters in uw bedrijf?
Hoe kunt u te werk gaan als u een bepaald rooster in uw bedrijf wilt verbeteren? Wat kunt u regelen op het vlak van de arbeidsvoorwaar­den en voorzieningen voor de ploegenwerkers?

Arbeidstijden en roosters zijn actuele onderwerpen. Beladen discussies over ziekteverzuim, werkdruk, bedrijfs­tijdverlenging, flexibilisering komen vroeg of laat aan op het concrete niveau van het werk­rooster.

In deze brochure laat FNV Bondgenoten zien hoe u de (ploegen)roosters in uw bedrijf kunt beoordelen en zonodig verbeteren. Ook vindt u er een aantal aanbevelingen in van de bond t.a.v. de arbeidsvoorwaarden en voorzieningen van ploegenwerkers. Hulpmiddelen daarbij zijn o.a. vuistregels voor het beoordelen van roosters, voorbeeldroos­ters, en een checklist voor de procedure bij vernieuwen van roosters.

Bij een brochure alleen kan het niet blijven. Overal besteden vakbondskaderleden en onderne­mingsraden in hun bedrijf veel energie aan het verbeteren van hun roosters en het adviseren over voorstellen van de directie voor wijziging van de werktijden. FNV Bondgenoten ondersteunt en adviseert deze actieve groepen werknemers op verschillen­de manieren. Heeft een OR-telefoon waar OR’en telefonisch te raad kunnen. Ook worden er op maat gesneden scholingscursussen ontwikkeld voor kadergroe­pen en OR’en op het thema arbeidstijden. Veelal is de vakbondsbe­stuurder direct betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw rooster in het bedrijf.

Bovendien heeft FNV Bondgenoten beleidsadviseurs die specifiek deskundig zijn op arbeidstijden. Zij werken op diverse manieren samen met kadergroepen en OR’en. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een quick scan op een voorstel voor een roosterwijziging of het ontwikkelen van een rooster alternatief. OR’en kunnen de arbeidstijdenadviseurs tegen betaling inschakelen als externe deskundige.

De brochure is hier te downloaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten